Potencjał inteligentnych specjalizacji

Strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji (smart specialisation) stanowi zasadniczy komponent europejskiej polityki wobec regionów. Zalecenia dotyczące określenia dziedzin i branż decydujących o przewadze konkurencyjnej i potencjale rozwojowym kraju i regionów związane są z nowym podejściem do bardziej efektywnego finansowania innowacyjności w latach 2014–2020. Zidentyfikowanie inteligentnej specjalizacji danego regionu warunkuje możliwość korzystania z funduszy unijnych w obecnej perspektywie finansowej. To co odróżnia to podejście od wcześniejszego, to wzmocnienie roli rynku i samych przedsiębiorców w określaniu tych specjalizacji.

Inteligentna specjalizacja – to stosunkowo prosty definicyjnie pomysł koncentracji środków publicznych na ograniczonej liczbie priorytetów, w celu wzmocnienia przewag konkurencyjnych istniejących lub nowych obszarów. Obszarów, które wsparte nauką i posiadających potencjał biznesowy, mogą generować produkty i usługi, mające szansę na rywalizację na rynkach międzynarodowych. Działanie to ma na celu wykreowanie nowych centrów i odejście od dotychczasowego modelu oceny ekonomicznej obliczanej metodą procent PKB na km2.

Tabl. PKB na kilometr kwadratowy w Polsce
Rysunek. PKB na kilometr kwadratowy w Polsce
Źródło: World Bank GIS Laboratory

W ślad za tymi zaleceniami, w czasie prac nad regionalnymi strategiami rozwoju, każde z województw wybrało swoje własne specjalizacje związane z indywidualnością regionów, wybrano te, które są dla danego obszaru najbardziej dopasowane i które mają największy potencjał rozwoju.

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę i proces konsultacji, wytypowano cztery obszary specjalizacji regionalnej Mazowsza: bezpieczna żywność (produkty spożywcze wysokiej jakości, wytworzone zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, bezpieczne zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla środowiska w całym cyklu produkcji i dystrybucji), inteligentne systemy zarządzania (udostępnienie zaawansowanych rozwiązań infrastrukturalnych oraz narzędzi wspomagających proces decyzyjny, umożliwiających w szczególności zwiększanie efektywności surowcowej i energetycznej), nowoczesne usługi dla biznesu (koncentracja wsparcia na obszarach działalności zapewniających kapitał, infrastrukturę i zasoby wiedzy dla usprawniania procesów realizowanych przez podmioty funkcjonujące na terenie województwa), wysoka jakość życia.

Za szczególnie cenny zasób Mazowsza uznano wysoką liczbę jednostek naukowych i uczelni wyższych, realizujących szerokie spektrum badań. Wykorzystanie tego potencjału poprzez profesjonalizację usług B+R świadczonych przedsiębiorcom ma stać się jednym z filarów przewagi konkurencyjnej województwa. Usługi B+R oferowane przez mazowieckie jednostki naukowe mogą stać się cennym „towarem eksportowym”.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, uruchomione zostały konkursy Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. W jego ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego będą mogły ubiegać się o dotacje na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na realizacji prac badawczych (we współpracy z instytucją naukową), związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa. Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych.

Szczegóły dostępne są na stronie RPO WM

Przypisy
1. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_pl.pdf
2. Komunikat Komisji, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjąjącego włącznie społecznemu, COM (2010) 2020 FINAL
3. http://www.voxeu.org/article/regional-development-policies-place-based-or-people-centred
4. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Mazowieckiego 2013-2020