Wstęp do ePolski czyli rola nowych technologii w rozwoju społecznym

Tekst opublikowany w „Firma w internecie internet w Firmie„,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001

Agenda

„Przyspieszone stosowanie technologii informatycznych i łączności oraz nadejście ery Internetu sprawiły, że w zasięgu obywateli, rządów i przedsiębiorstw różnej wielkości na całym świecie znalazły się narzędzia o wielkiej sile oddziaływania. Wywołuje to głębokie zmiany w organizacji wewnętrznej zarówno ekip rządzących, jak i biznesu, w organizacji pracy i wymogach dotyczących kwalifikacji pracowniczych, w stosunkach łączących przedsiębiorstwa, partnerów w interesach, obywateli i rządy. Technologie te wywierają znaczny wpływ na całokształt gospodarki, a polityka, która zawiaduje ich stosowaniem oraz pobudza do ich wykorzystania i wdrażania ma głos decydujący w modernizacji tej właśnie gospodarki i umożliwia korzystanie z nowych możliwości ich stosowania w nowej gospodarce.”

Wstęp

„Przyspieszone stosowanie technologii informatycznych i łączności oraz nadejście ery Internetu sprawiły, że w zasięgu obywateli, rządów i przedsiębiorstw różnej wielkości na całym świecie znalazły się narzędzia o wielkiej sile oddziaływania. Wywołuje to głębokie zmiany w organizacji wewnętrznej zarówno ekip rządzących, jak i biznesu, w organizacji pracy i wymogach dotyczących kwalifikacji pracowniczych, w stosunkach łączących przedsiębiorstwa, partnerów w interesach, obywateli i rządy. Technologie te wywierają znaczny wpływ na całokształt gospodarki, a polityka, która zawiaduje ich stosowaniem oraz pobudza do ich wykorzystania i wdrażania ma głos decydujący w modernizacji tej właśnie gospodarki i umożliwia korzystanie z nowych możliwości ich stosowania w nowej gospodarce.”

Tak zaczyna się fundamentalny dla nas, jako kraju kandydackiego, dokument „eEurope+”. Powstał on w wyniku zorganizowanej w maju 2000 r. w Warszawie konferencji ministerialnej poświęconej zagadnieniom Społeczeństwa Informacyjnego – „Information Society – Acceleratin European Integration” . W dokumencie końcowym tej konferencji państwa kandydujące zobowiązały się do współpracy z Komisją Europejską przy opracowaniu wspólnego dokumentu programowego oraz do przygotowania krajowych planów działania związanych z problematyką Społeczeństwa Informacyjnego.

Spis treści

1. Społeczeństwo Informacyne (Information Society)
1.1. Raport Bangemanna
1.2. Japońskie doświadczenia
1.3. Francuski łącznik
1.4. USA
1.5. Europejska definicja
2. Inicjatywa „eEurope – An Information Society for All”
2.1. Początek europejskiej debaty
2.2. Przyjęcie strategii rozwoju Europy
2.3. „eEurope” – obszary działania
3. Plan działania inicjatywy „eEurope 2002”
3.1. Inicjatywa „eEurope 2002”
3.2. Źródła finansowania
4. Udział krajów kandydackich – „eEurope+”
4.1. Akceptacja dla inicjatywy 9
4.2. Przygotowanie do budowy narodowych planów działania
4.3. Ogłoszenie inicjatywy „eEurope+”
5. Myśl globalnie działaj lokalnie
5.1. Równość szans udziału
5.2. Wzbogacenie kulturalne dzięki różnorodności i równości dostępu
5.3. Polepszenie jakości życia
5.4. Zapewnienie jawności życia publicznego
5.5. Bezpieczeństwo systemów konsumenckich
6. Problematyka Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce
6.1. Polskie początki
6.2. Pakt na rzecz budowy w Polsce Społeczeństwa Informacyjnego
6.3. Nowe prawo telekomunikacyjne
6.4. Ochrona praw autorskich
6.5. Inicjatywy społeczne
6.5.1. Stowarzyszenie Miasta w Internecie
6.5.2. Polskie Forum Społeczeństwa Informacyjnego
6.5.3. Samorządowy Pakt na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego
6.6. Inicjatywa Sejmu RP
6.7. Prace Rządu na rzecz budowy Społeczeństwa Informacyjnego
6.7.1. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
6.7.2. Początek prac nad dokumentem „ePolska”
6.8. Partnerzy społeczni niecierpliwią się
6.9. Prace legislacyjne. Przyspieszenie
6.9.1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
6.9.2. Ustawa o podpisie elektronicznym
7. „ePolska” – Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006
7.1. Przyjęcie dokumentu
7.2. Reakcja na dokument
7.3. Plan działań „ePolska”
7.3.1. Sześć celów tematycznych
7.3.2. Cel „0”: Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej
7.3.3. Cel 1: Powszechny, tańszy, szybszy i bezpieczniejszy Internet
7.3.4. Cel 2: Inwestowanie w ludzi i w umiejętności
7.3.5. Cel 3: Stymulowanie lepszego wykorzystania możliwości Internetu
7.5.6. Cel 4: Teleiformatyka na obszarach wiejskich
7.5.7. Cel 5: Rozwój radiofonii i telewizji cyfrowej
8. eMŚP?
8.1. „Go Digital” inicjatywa Unii Europejskiej skierowana dla małych i średnich przedsiębiorstw
8.2. Regulacje wspólnotowe dotyczące handlu elektronicznego
8.2.1. Usługi społeczeństwa informacyjnego
8.2.2. Odpowiedzialność dostawców usług
8.2.3. Komunikacja handlowa w Internecie
8.2.4. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w Internecie
8.3. Handel elektroniczny w Polsce
8.3.1. Kim są polscy użytkownicy Internetu?
8.3.2. Rynek business-to-consumer (B2C) w Polsce
8.3.3. Rynek business-to-business (B2B) w Polsce
9. eFuture? Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006
9.1. Rozwój sektora MSP
9.2. Instytucje otoczenia biznesu
9.3. Pomoc finansowa dla sektora MSP

Zakończenie

Z badań przeprowadzonych przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie wynika, że 24,6% dzisiejszych użytkowników, korzysta z Internetu od 1997 roku, natomiast od roku 1996 13,8%.
W roku 1993 styczność z Internetem miało 2,9% dzisiejszych użytkowników. 42 tysiące osób.
Liczba użytkowników Internetu w Polsce wynosi obecnie około 1,45 mln osób. Według danych International Data Corporation w ciągu najbliższych pięciu lat liczba ta będzie się powiększała o co najmniej 28% rocznie. W roku 2006 z Internetu będzie w Polsce korzystało 4,9 mln osób.

Trzynaście lat różni te dwie liczby. Tylko trzynaście lat. Ilu będzie użytkowników w roku 2019?

Literatura

1. ePolska. Plan działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Ministerstwo Łączności, Warszawa czerwiec 2001
2. eEurope+ Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie. Plan działań sporządzony przez kraje kandydujące przy wsparciu Komisji Europejskiej, czerwiec 2001
3. Europejska Konferencja Ministrów: Społeczeństwo Informacyjne – Przyspieszenie Integracji Europejskiej, Warszawa 11-12 maja 2000
4. Europe and the global information society. Reomendations of the Bangemann Group to the European Council, 26 May 1994
5. Tomasz Globan-Klas, Piotr Sienkiewicz Społeczeństwo informacyjne – szanse, zagrożenia, wyzwania, Warszawa 1999
6. Edwin Bendyk Ideologia społeczeństwa informacyjnego, Computerworld Polska 34/1999
7. Włodzimierz Marciński Idea Społeczeństwa Informacyjnego jako element globalnej strategii rozwoju Unii Europejskiej.
8. Włodzimierz Marciński „Go Digital” – inicjatywa Unii Europejskiej skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw.
9. eEurope – An Information Society for All, COM(99)687 final
10. eEurope 2002 – An Information Society for All – Draft Action Plan prepared by the European Commission for the European Council in Feira – 19-20 June 2000, COM(2000)0330 final
11. Uchwała Sejmu RP w sprawie w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Monitor Polski Nr 22, poz. 448
12. Samorządowego Paktu na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego
13. Strategia rozwoju informatyki w Polsce – stan, zalecenia, perspektywy. Raport Kongresowy
14. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
15. Żaneta Semprich Jawność – zasadą, tajność – wyjątkiem, Rzeczpospolita 26.07.2001
16. Aleksander Frydrych Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Uwagi do projektu dokumentu „ePolska – Strategia rozwoju społeczeństwa Informacyjnego w Polsce na lata 2001 – 2006”
17. Sonda: Czy podpis elektroniczny przyspieszy rozwój internetowego handlu? Businessman Magazine, wrzesień 2000 r
18. II Badanie Polskich Użytkowników Sieci Internet, Katedra Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
19. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Helping SMES to „Go Digital”, COM(2001)136
20. Marek Kondrat Handel elektroniczny – regulacje europejskie
21. Raport „E-commerce in Poland” („Handel elektroniczny w Polsce”), Polish Market Review, sierpień 2000
22. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006
23. Wyzwania elektronicznej Europy. Dokument końcowy Konferencji Społeczeństwa Informacyjnego lokalnych i regionalnych samorządów w Europie – EISCO 2000
24. Końcowe założenia Europejskiej Konferencji Ministrów Information Society Accelerating European Intergation, Warszawa maj 2000