Kompetencje

PM
Określanie celów dla zespołu projektowego, Określanie ryzyk w projekcie oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie, Nadzór i koordynacja realizowanych projektów, Opis i przygotowanie harmonogramów czasowo-finansowych dla poszczególnych projektów i nadzór nad ich przebiegiem, Prowadzenie wszelkiej korespondencji związanej z danym projektem, Udział w opracowywaniu dokumentacji, tworzeniu formularzy, wzorów i druków w zakresie realizowanych projektów, Sporządzanie okresowych raportów ze stanu realizacji projektu, Sporządzanie protokołów odbioru po zakończonej realizacji projektu, Sporządzanie dokumentacji powdrożeniowej, Inne obowiązki związane z pracą działu IT zgodnie z bieżącymi poleceniami przełożonego, Rozwiązywanie problemów projektowych

CIO
Identyfikowanie aktualnych i przyszłych potrzeb firmy związanych z IT, Przegląd i opiniowanie dostępnych rozwiązań IT mogących mieć efektywne zastosowanie w firmie, Opracowanie planu realizacji zadań dla pracowników Działu IT, Opracowanie planu zakupów urządzeń komputerowych, programów i materiałów eksploatacyjnych z uwzględnieniem standardów wyznaczonych przez spółkę, Opracowanie planu szkoleń dla użytkowników końcowych (wewnętrznych i zewnętrznych), Opracowanie zasad i sposobów podnoszenia kwalifikacji pracowników Działu IT, Koordynowanie i nadzór nad bieżącymi pracami administracyjnymi, Nadzór nad właściwą realizacją usługowej roli Działu IT, Koordynowanie i nadzór realizacji zakupów urządzeń komputerowych, programów i materiałów eksploatacyjnych, Bieżące zarządzanie pracownikami Działu IT, Okresowa ocena pracowników Działu IT.