Zrealizowane projekty

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 • Audyt środowiska informatycznego w zakresie nadzoru i zarządzania zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) dla sektora publicznego oraz rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. W ramach projektu zrealizowane zostały zadania: (1) Badanie efektywności i kompleksowości stosowanych rozwiązań informatycznych, zarówno w zakresie infrastruktury technicznej i aplikacyjnej, oceny polityk i procedur, weryfikacja mechanizmów gwarantujących ochronę aktywów, wiarygodności i dokładności dokumentacji, a także przestrzegania standardów zarządzania w bieżącej działalności. (2) Określenie potencjalnych kierunków rozwoju środowiska informatycznego, przy uwzględnieniu struktury organizacyjnej, charakteru działalności oraz oczekiwań w tym zakresie. (3) Opracowanie kompleksowej i efektywnej wizji rozwoju informatycznego, ze wskazaniem obszarów wymagających zmian bądź udoskonaleń.

COBRABiD sp. z o.o.

 • Audyt technologiczny potencjału innowacyjnego Spółki. Działania realizowane w związku z restrukturyzacją mającą na celu optymalizację kosztów. Doradztwo w rekonfiguracji modelu biznesowego, sprofilowanie procesów związanych z transferem innowacji z nauki do biznesu oraz komercjalizacją wyników prac B+R, w tym definiowanie zakresu innowacyjnych usług badawczo-rozwojowych wspieranych przez RPO WM 2014-2020 w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Doradztwo w zakresie bieżącej działalności Spółki.

Polski Holding Obrony sp. z o.o.

 • System Zarządzania Projektami EPM. System umożliwił uruchomienie mechanizmów portfelowego, zgodnego z przyjętymi przez biznes celami strategicznymi, zarządzania projektami i programami. Łatwiejsze stało się przez to kontrolowanie harmonogramów, budżetów, wskaźników produktowych. Zapewniony został jasny podział (rozliczanie) odpowiedzialności za realizację poszczególnych projektów oraz kontrola nad ich realizacją za pomocą zautomatyzowanych przebiegów zadań (workflow) wykorzystywanych w procesach zarządzania. Łatwiejszy stał się wybór inicjatyw projektowych oraz uruchamianie projektów zgodnych ze strategią działania Grupy Bumar. Uruchomione kokpity managerskie pozwoliły oceniać stopień realizacji celów zawartych w strategii przez poszczególne projekty.
 • System lightCRM. System ułatwił pracę pionu handlowego w zakresie obsługi bieżących działań związanych z realizowanymi zadaniami. Aplikacja staruje przepływami informacji wg zdefiniowanych i zautomatyzowanych reguł, umożliwiając przechowywanie historii komunikacji i kontaktów z Klientami oraz terminowy nadzór nad bieżącymi pracami. System ułatwiał delegowanie zadań na konkretne osoby oraz kontrolę stanu ich realizacji, w taki sposób, by każde przydzielone zadanie lub każda przydzielona sprawa mogły być niezwłocznie przekazane do osoby odpowiedzialnej. Zostały uruchomione mechanizmy systemowe wspierające kierownictwo podczas oceny efektywności handlowców oraz ułatwiające weryfikację, czy ich działania zgodne są z wytycznymi SMART.

Centrum Usług Wspólnych IGB

 • System zamówień centralnych. System usprawnił oraz zoptymalizował procesy zarządzania zamówieniami centralnymi oraz umożliwił śledzenie na bieżąco postępów w realizowanych pojedynczych postępowaniach. Pozwolił na ujednolicenie procesów zarządzania zamówieniami centralnymi realizowanymi dla całej administracji. Dzięki oparciu systemu na zidentyfikowanych procesach oraz przeniesieniu ich na elektroniczne odpowiedniki (zautomatyzowane obiegi informacji klasy workflow) możliwe stało się monitorowanie oraz raportowanie stanu wykonania postępowań przetargowych, w tym dla organów kontrolnych.
 • System Raportowania Wydatków. Wdrożenie pozwoliło usprawnić i zoptymalizować procesy rocznego planowania oraz bieżącego rozliczania wydatków, zarówno OPEX jak i CAPEX, ułatwiając skuteczne zarządzanie budżetem. System pozwala na bieżąco śledzić stan zaangażowania środków w realizowanych przez komórki organizacyjne zadaniach i projektach oraz informuje (z wykorzystaniem indykatorów KPI) o stanie tych działań na dany dzień. Dzięki jego uruchomieniu możliwa stała się precyzyjna identyfikacja kosztów ponoszonych przez organizację na konkretne projekty i zadania, w tym także identyfikacja kosztów wpływających na bieżącą działalność operacyjną.
 • Zintegrowany system zarządzania klasy ERP. Wdrożenie pozwoliło na ujednolicone zarządzanie obszarem finansowo-księgowym, obszarem zaopatrzenia i zakupów, majątkiem trwałym oraz zasobami ludzkimi. Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wdrożenie w pełni skonfigurowanego i wykonanego pod klucz systemu.
 • Elektroniczny Rejestr Korespondencji. Rozwiązanie obsługujące wszystkie pisma w firmie, aplikacja steruje przepływem dokumentów umożliwiając pełny nadzór nad dokumentami i procesami przetwarzania informacji. W wyniku zastosowania mechanizmów wersjonowania danych możliwe stało się odtworzenie historii pracy nad dokumentem. System umożliwia śledzenie przebiegu spraw inicjowanych przez pismo.
 • System e-usług oraz interaktywnej komunikacji z obywatelami. System uruchomiony dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wdrożenie wspomaga proces udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie zainteresowanym podmiotom. Celem aplikacji jest szybkie i intuicyjne wyszukiwanie informacji w rozproszonych zewnętrznych źródłach danych dotyczących środowiska oraz generowanie gotowych zestawień. Dzięki informatyzacji całego procesu zmniejszeniu uległa liczba papierowych wniosków niezbędnych w procesach inwestycyjnych. (EU project UDAPOKL. 05.01.01-00-005/09-01)
 • System zarządzania urzędami górniczymi w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników. System uruchomiony dla Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. System umożliwia monitorowanie stopnia realizacji celów operacyjnych wpisanych w strategię. Zbudowane mechanizmy zagwarantowały automatyzację procesu raportowania o postępach w realizacji celów, łatwiejsze stało się ich uzgadnianie na różnych poziomach organizacji. Zwiększyła się elastyczność procesu planowania. System umożliwia także gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących stanu bezpieczeństwa w górnictwie. (EU project UDAPOKL. 05.01.01-00-005/09-01)
 • System Elektronicznej Obsługi Urzędu. Wdrożenie realizowane dla Głównego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu oraz Archiwum Państwowego w Krakowie. Analiza umożliwiła zidentyfikowanie procesów wewnętrznych w organizacjach oraz ich przeniesienie na postać elektroniczną. Dzięki temu możliwe stało się uruchomienie efektywnego i zunifikowanego sposobu elektronicznej obsługi Klientów organizacji. Realizowane równolegle wdrożenia zapewniły efektywny sposób elektronicznej obsługi urzędów oraz umożliwiły interesantom bezpośredni z nimi kontakt za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej. (EU project UDA-POKL.05.01.01-00-005/09-01)
 • Wspólna Platforma Intranetowa dla pracowników administracji rządowej. System umożliwia dzielenie się informacjami i wiedzą wewnątrz administracji, nawiązywanie nowych relacji służbowych, wyszukiwanie specjalistów z konkretnych dziedzin spośród pracowników administracji, zapewnia dostęp do baz wiedzy i publikacji. Pracownikom umożliwia nawiązywanie nowych relacji służbowych, wyszukiwanie specjalistów z konkretnych dziedzin spośród pracowników administracji, umożliwia dostęp do danych i publikacji. Osobom zarządzającym zapewnia sprawną realizację projektów miedzy urzędowych zgodnie z przyjętymi standardami zarządzania projektami. (EU project UDA-POKL.05.01.01-00-008/09-01)
 • System sprawozdawczości finansowej. System elektronicznej platformy obsługi podmiotów korzystających z usług Dziennika Urzędowego Monitor Polski B. System umożliwiał przygotowywanie oraz przesyłanie on-line sprawozdań finansowych zgodnie ze standardem XBRL 2.1 w oparciu o opracowaną taksonomię i pracę w edytorze sprawozdań.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 • System wspierający zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej. System umożliwia wykorzystanie narzędzi klasy Business Intelligence do analizy danych powstających podczas procesu opisu i wartościowania stanowiska pracy w Służbie Cywilnej. Procesami wartościowania objętych jest ponad 2300 urzędów i ok. 120 tys. osób. System ułatwia dotarcie do konkretnych informacji, pozwalając na precyzyjne wskazanie grup danych oczekiwanych przez użytkowników oraz umożliwia sprawną ich analizę poprzez odnajdywanie kluczowych zależności, wzorców i trendów. Przygotowywane w systemie raporty przesyłane są elektronicznie, a następnie analizowane w celu podejmowania strategicznych decyzji.
 • System monitorowania interpelacji poselskich. System usprawnienia komunikację pomiędzy Sejmem RP a organami administracji centralnej (wymiana danych on-line) poprzez mechanizmy elektronicznego przekazywania wniosków i uwag poselskich kierowanych do administracji rządowej. Pozwala na tworzenie i przetwarzanie dokumentów rejestrowanych w repozytorium z zachowaniem określonej procedury śledzenia terminów i wysyłania powiadomień oraz umożliwiającego dystrybucję dokumentów dla wskazanych odbiorców.
 • System obiegu dokumentów wraz z oprogramowaniem do tworzenia i modyfikacji procesów. Elektronizacja obiegu dokumentów umożliwiająca całkowite przeniesienie obiegu pism na postać elektroniczną z zastosowaniem mechanizmów workflow, optymalizację procesów wewnętrznych oraz udostępnienie narzędzi do bezpośredniego tworzenia i modyfikacji procesów. System zapewnia weryfikację dokumentów (wewnętrznych i zewnętrznych) opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 • Portal Korporacyjny KPRM. System ułatwia gromadzenie, udostępnianie oraz wymianę informacji między komórkami organizacyjnymi oraz pracownikami wewnątrz organizacji. Zastosowana technologia formularzy elektronicznych umożliwia zbieranie informacji oraz realizację zamówień wewnętrznych, tworząc w ten sposób centralne miejsce składowania i raportowania najważniejszych informacji biznesowych. Dzięki uruchomionym usługom Excel Services oraz usługom raportującym możliwa stała się wizualna prezentacja analiz klasy Business Intelligence. (EU project WKP_1/1.5.0/4/2009/4/38/731)
Informacja przygotowana w zgodzie z zasadami określonymi w przepisach o dostępie do informacji publicznej oraz art. 8 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.