Województwo śląskie online

Tekst opublikowany w kwartalniku „Rozwój regionalny”. I – 2002 (II),
Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Regionalnego NARDA

W grudniu 1999 r. Komisja Europejska ogłosiła swoją nową inicjatywę „eEurope – Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich”. Inicjatywa ta stała się jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Jednocześnie Komisja wskazała na to, by kraje nie zrzeszone w Unii brały pod uwagę założenia i cele strategiczne określone w tym dokumencie. Znalazło to odzwierciedlenie w założeniach końcowych Europejskiej Konferencji Ministrów: Społeczeństwo Informacyjne – Przyspieszenie Integracji Europejskiej, która odbyła się w Warszawie 12 maja 2000 r.

Jeden z punktów przyjętego na zakończenie konferencji stanowiska zaleca „tworzenie programów promujących ideę Społeczeństwa Informacyjnego wśród obywateli, administracji publicznej, w sektorze przemysłu i organizacji pozarządowych oraz wprowadzania zasad ‘e-business’ w małych i średnich przedsiębiorstwach”.

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach aktywnie włączyła się realizację zapisów inicjatywy „eEurope” udostępniając w sieci internet Regionalny Portal Województwa Śląskiego „silesia|2000 Województwo Śląskie online”. Portal, realizowany jako platforma wymiany informacji pomiędzy instytucjami, samorządami i społeczeństwem, służąca do nawiązywania i rozbudowywania kontaktów międzyregionalnych i międzynarodowych ma pomóc w restrukturyzacji naszego Regionu. Poprzez implementację, w polskich warunkach, doświadczeń europejskich regionów poprzemysłowych ma wspomóc procesy innowacyjne przekształcające Województwo Śląskie w lidera w sferze technologii informacji i komunikacji zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego zamierza aktywnie wdrażać w życie cel wyznaczony w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego: „Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską”.

Portal „silesia|2000” udostępnia komplet informacji dotyczących administracji państwowej i samorządowej, informacji dotyczących instytucji edukacyjnych i kulturalnych oraz rozbudowane zasoby prezentujące powiaty i wszystkie gminy Województwa Śląskiego. Portal scala rozproszone dane i opracowania udostępniane przez instytucje rządowe oraz firmy zajmujące się badaniem życia gospodarczego, ułatwiając ich wyszukiwanie oraz analizowanie. Obecny jest we wszystkich najważniejszych bazach wyszukiwawczych, zarówno polskich jak i zagranicznych, systemach informacji opartych o biura Radców Handlowych Ambasad (nie tylko polskich) oraz międzynarodowe systemy wymiany informacji (w tym np. EuroPages, EurActiv), rekomendowany jest przez bazy informacyjne m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, U.S. Commercial Service. Posiada stabilną pozycję na rynku informatorów regionalnych, regularnie notuje ok. 20.000 odsłon strony głównej miesięcznie, z czego tylko ok. 64% stanowią odsłony z domen polskich. Pozostałe w kolejności są domeny amerykańskie (w tym rządowe i wojskowe), niemieckie, czeskie, australijskie, kanadyjskie, francuskie, brytyjskie, belgijskie, austriackie, holenderskie, włoskie, szwedzkie, japońskie, hiszpańskie. Wśród pozostałych wymienić można tak egzotyczne jak Mikronezja, Wyspy Samoa czy Wyspa Bożego Narodzenia.

Dla gości zagranicznych Portal „silesia|2000” jest obszernym kompendium wiedzy o Regionie – udostępnia informacje w 11 językach – dostarczając informacji mogących przyczynić się do przyciągnięcia kapitału intelektualnego i finansowego, mogącego wesprzeć procesy innowacyjne i restrukturyzacyjne, ale także służąc praktycznymi informacjami dotyczącymi Polski.

Wykorzystując wszystkie zalety wynikające z nowoczesnych form interaktywnej komunikacji GARR, realizując postanowienia zawarte w dokumencie Unii Europejskiej „eEurope – Społeczeństwo Informacyjne dla wszystkich” oraz programie „ePolska”, realizuje działania dedykowane dla śląskich samorządów.

We wrześniu 2000 r. Agencja uruchomiła Program eGmina. Program ten, polegający na udostępnieniu 107 gminom Województwa Śląskiego własnych domen internetowych w oparciu o Portal „silesia|2000” skierowany jest do gmin nie mających dotąd własnych witryn internetowych i stanowi – w sferze dostępu do interaktywnych instrumentów promocji – jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju całego Regionu. Jest to pierwszy na taką skalę projekt w Polsce .

Strony gmin wchodzące, wchodzące już w skład Portalu silesia|2000 otrzymały własny adres internetowy: www.nazwagminy.silesia2000.pl zachowując jednocześnie integralność z całym Portalem. Na stronach tych gminy prezentują komplet informacji na swój temat: informacje o władzach, działaniach bieżących samorządu, prezentacje atrakcji turystycznych, ofert inwestycyjnych. Strony są udostępniane również w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Aktualizacja stron realizowana jest przez Agencję na postawnie informacji dostarczanych przez gminy. Nie narzucamy gminom sztywnych terminów dopasowując się do ich systemu pracy.

Przez kilka ubiegłych lat GARR S.A. organizowała misje gospodarcze, a reprezentanci Agencji byli zapraszani do udziału w seminariach zagranicznych mających na celu prezentację gospodarki naszego Regionu oraz instytucji wspierających proces restrukturyzacji przedstawicielom zachodniego biznesu. Postawiliśmy sobie jeden cel – przekonać przedsiębiorców z innych krajów do inwestowania w naszym województwie, przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw gdyż to oni tworzą najwięcej miejsc pracy.

Podsumowując nasze dotychczasowe kontakty stwierdziliśmy, że pomimo prezentowania atrakcyjności gospodarczej naszego Regionu, uzyskiwania pozytywnych opinii od środowisk gospodarczych, do których adresowane były prezentacje oraz deklaracji bezpośredniej współpracy z partnerami polskimi nie dochodzi do kontynuacji rozpoczętych kontaktów. Analizując przyczyny tego stanu rzeczy dostrzegliśmy potrzebę działań mających na celu zintegrowane podejście do inwestorów zagranicznych oraz aktywizację przedstawicieli lokalnych samorządów i instytucji gospodarczych.

Przedsiębiorcy i zrzeszające ich organizacje wskazywali na brak kompetentnej i przejrzystej informacji związanej z warunkami oraz możliwościami lokowania swoich inwestycji w naszym Regionie. Brakowało im również dostępnej informacji o wolnych terenach pod inwestycje. Sygnalizowali również kierunki swoich poszukiwań.

Dla wsparcia tych procesów Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w porozumieniu z lokalnymi samorządami uruchomiła w oparciu o Portal „silesia|2000” interaktywną bazę ofert inwestycyjnych gmin województwa śląskiego „Invest in Śląskie Voividship!” Na podstawie ankiet przekazanych przez zagranicznych przedsiębiorców oraz kierując się międzynarodowymi standardami nasz zespół opracował wzór formularza inwestycyjnego, dostępnego on-line, zachęcając gminy do przysyłania swoich ofert inwestycyjnych.

Baza ofert inwestycyjnych zrealizowana jest w oparciu o portal i prezentuje oferty inwestycyjne gmin całego województwa. Oferty prezentowane są w formie jednorodnych formularzy zawierających wszystkie niezbędne informacje pozwalające na zapoznanie się z ofertą, porównanie jej z innymi oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z gminą zamieszczającą ofertę. Prezentowane są również mapy i zdjęcia oferowanych terenów. Zagranicznym inwestorom GARR służy pomocą w wyszukiwaniu terenów oraz fachową obsługą procesów inwestycyjnych przez wszystkie etapy realizacji inwestycji z wykorzystaniem lokalnych i regionalnych instytucji. Oferty utrzymywane są bezpłatnie. Do tej pory z tej możliwości skorzystało 78 gmin, przedstawiając 485 ofert wolnych terenów. Baza na bieżąco tłumaczona jest na język angielski.

Zasoby wortalu „Invest in Śląsskie Voivodship!” służą również do opracowywania multimedialnych oraz realizowanych tradycyjne ofert inwestycyjnych, przygotowywanych w odpowiedzi na pytania inwestorów skierowane bezpośrednio do Agencji. Zagraniczni inwestorzy, decydując się na rozpoczęcie inwestycji, oceniać zaczęli również procesy restrukturyzacyjne trwające w naszym Regionie. Ważnym czynnikiem oceny staje się ogólna atrakcyjność miejsca, chłonność rynku, dostępność komunikacyjna. Dysponując zasobami portalu jesteśmy w stanie bardzo szybko odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące tych zagadnień.

Równolegle z bazą funkcjonuje, w wersji on-line, poradnik „How to do business in Poland” zawierający podstawowe, adresowane do firm pragnących tworzyć przedsiębiorstwa w Polsce, informacje i regulacje prawne. Baza zawiera również dane prywatyzowanych śląskich przedsiębiorstw.

Przy pomocy interaktywnego formularza zainteresowani mogą zadawać pytania oraz poszukiwać partnerów gospodarczych. Tą drogą prowadzimy rozmowy z wieloma firmami zainteresowanymi województwem. Obecnie pracujemy nad seminarium dla francuskiej firmy zainteresowanej rozpoczęciem działalności na terenie Polski. Kontaktowały się z nami firmy niemieckie z branży elektroenergetycznej, austriackie zainteresowane tematyką proekologiczną, zwracał się do nas również inwestor bułgarski poszukujący polskiej firmy gotowej na realizację inwestycji w Bułgarii.

Działający w ramach Portalu silesia|2000 Internetowy Serwis Informacyjny eSilesia jest funkcjonującym on-line informatorem zawierającym bieżące informacje o działalności samorządów oraz najważniejsze informacje gospodarcze dotyczące Regionu. Jego treść stanowią informacje pozyskiwane bezpośrednio z urzędów gmin, miast, starostw, a także prasy lokalnej.

W maju 2001 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Górniczą Agencją Pracy a GARR dotyczące realizacji Projektu Górnicy On-line, stron internetowych dedykowanych dla odchodzących z kopalń górników oraz chcących ich zatrudnić przedsiębiorców. Na witrynie www.gap.org.pl prezentowane są informacje o szkoleniach realizowanych przez GAP, możliwościach efektywnego wsparcia działań służących zmianie kwalifikacji zawodowych oraz Biurach Pomocy Zawodowej.

Nowatorską częścią projektu jest prezentacja ofert pracy dla byłych górników. Oferty te dostarczane są bezpośrednio przez pracowników GAP, swym zasięgiem obejmują teren wszystkich BPZ-tów.

W ramach Programu eGmina została uruchomiona strona internetowa Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Na witrynie powiatu gliwickiego udostępniane są najważniejsze dokumenty niezbędne w codziennych kontaktach mieszkańców ze Starostwem, wykazy dokumentów koniecznych do składania wniosków, czy wreszcie, opisane zostały zasady procedur przyznawania zezwoleń. Strona informuje również na bieżąco o przepisach i procedurach przetargowych. Starostwo Powiatowe w Gliwicach zostało Partnerem Portalu „„silesia|2000” uzyskując możliwość skorzystania z aktywnych form promocji realizowanych w oparciu o portal, w tym, programy dedykowane dla zagranicznych inwestorów.

Od kilku miesięcy Agencja pracuje nad uruchomieniem kolejnego projektu internetowego „MSPNet Silesia”. Projekt ma na celu wsparcie potencjału eksportowego sektora MŚP z terenu Województwa Śląskiego poprzez prezentację możliwości produkcyjnych i kooperacyjnych tego sektora gospodarki przy pomocy interaktywnych stron internetowych. Projekt realizowany będzie z partnerem flandryjskim w roku 2003.

Wortal „MSPNet Silesia” będzie działającą on-line bazą danych zawierającą katalog branżowy firm oraz katalog ofert produkcyjnych, usługowych i handlowych. Przedsiębiorstwa sektora MŚP uczestniczące w projekcie otrzymają łatwy dostęp do najważniejszych wskaźników ułatwiających prowadzenie firmy, możliwość poszukiwania partnerów gospodarczych, zmniejszenie kosztów poszukiwania kontrahentów, zmniejszenie wydatków na druk katalogów, cenników, szybszy i dokładniejszy wybór oferty, nieograniczony zasięg geograficzny i czasowy oferty, dedykowanie ofert produktów i usług bezpośrednio do zainteresowanych klientów, zindywidualizowanie standardowej oferty dla każdego zapytania ofertowego, możliwość przyjmowania zamówień składanych poprzez Internet, możliwość utworzenia bazy stabilnych i wiarygodnych dostawców, weryfikowanych regularnie przez rynek przy pomocy naszego serwisu, dostęp do zagranicznych rynków zbytu.

Wortal działał będzie w ramach portalu „silesia|2000” wykorzystując jego możliwości promocyjne.

Od ubiegłego roku portal „silesia|2000 Województwo Śląskie online” uczestniczy w Projekcie PRELUDE „Wspieranie Lokalnego i Regionalnego Rozwoju Gospodarki Cyfrowej w Europie”. Portal włączony został do obszaru (Digital Area) „Regionalny marketing oraz rozwój lokalnego rynku” obejmującego trzy obszary tematyczne: marketing wewnętrzy, marketing regionalny oraz B2A czyli wzajemne relacje między businessem a administracją. PRELUDE jest projektem naukowo badawczym realizowanym pod patronatem Komisji Europejskiej w ramach II Programu Tematycznego (Technologie Społeczeństwa Informacyjnego) V Programu Ramowego Unii Europejskiej. PRELUDE realizowany jest w ramach konsorcjum stworzonego przez ELANET (The European Local Authorities’ Telematic Network) – wyspecjalizowaną agendę Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR – The Council of European Regions and Municipalities) oraz Eris@ (The European Regional Information Society Association). Województwo Śląskie jest jedynym regionem Polski zakwalifikowanym do uczestnictwa w projekcie. Regionalnym reprezentantem konsorcjum jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Portal „silesia|2000 Województwo Śląskie online” stał się przykładem najlepszej praktyki w zakresie wykorzystania narzędzi internetowych służących do aktywnego pozyskiwania inwestorów przy jednoczesnej dbałości o prezentacje wszystkich walorów Regionu. Portal funkcjonuje w międzynarodowych bazach danych, jest szeroko opisywany w publikacjach, prezentowany na licznych seminariach organizowanych m.in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.