Projekty B+R w ramach RPO WM

Został ogłoszony nabór w ramach Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Nabory trwać będą od 31.03.2016 do 06.06.2016.

W jego ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (oraz powiązania kooperacyjne) posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego będą mogły ubiegać się o dotacje na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na realizacji prac (we współpracy z instytucją naukową) związanych z badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi, kończącymi się na tzw. pierwszej produkcji; lub związanych z rozwojem technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej; a także działań dotyczących IP. Maksymalny poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych (minimalnie 500 tyś. zł, maksymalnie 5 mln zł).

Przedsięwzięcia w ramach projektów będą mogły uzyskać wsparcie jedynie w przypadku zgodności z priorytetowymi kierunkami badań określonymi dla obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego (nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, bezpieczna żywność, wysoka jakość życia).

Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.

Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz realizacja ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej komercjalizacji technologii. Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu.

Wsparcie skoncentrowane będzie na sektorze MŚP, jednakże przewiduje się inwestycje dużych przedsiębiorstw w ramach projektów pod warunkiem zapewnienia przez nie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki.