Kluczowe kompetencje

Zarządzanie IT. Identyfikowanie bieżących i przyszłych potrzeb firmy związanych z IT, planowanie i wyznaczanie zadań dla pracowników IT. Nadzór nad właściwą realizacją usługowej roli IT oraz nadzór nad wsparciem użytkowników (także w zakresie szkoleń), planowanie i kontrolowanie budżetu, bieżące zarządzanie pracownikami IT, planowanie szkoleń, okresowa ocena pracowników.

Wdrożenia projektów. Dokonywanie analiz wykonalności projektów oraz możliwych do zastosowania technologii, analiza ryzyka, ustalanie celów projektowych zgodnych ze standardami strategii i architektury, negocjacje handlowe, współpraca z zewnętrznymi dostawcami, kierowane projektami oraz bezpośredni nadzór nad pracami wdrożeniowymi, tworzenie dokumentacji z postępów prac projektowych z wykorzystaniem systemów i aplikacji elektronicznych.

Dostarczanie rozwiązań. Przekładanie potrzeb biznesowych na konkretne usprawnienia (także w modelu in house) umożliwiające szybkie reagowanie biznesu na zmiany przy możliwie najniższych kosztach wprowadzania tych zmian. Przegląd i proponowanie nowych rozwiązań IT mogących mieć efektywne zastosowanie w firmie.

Optymalizacja procesów. Proponowanie najlepszych ścieżek dla rozwiązywania problemów biznesowych. Optymalizacja procesów, ich tworzenie oraz konstruowanie niestandardowych rozwiązań architektonicznych.

Tworzenie strategii i polityk. Wyznaczanie kierunków, celów i pryncypiów rozwoju IT, tworzenie procedur, polityk i planów rozwoju IT, standaryzacja usług. Definiowanie ładu korporacyjnego.

Rekonfiguracja modeli biznesowych. Rozpoznawanie możliwości transformacji biznesu w celu rozwoju nowych produktów poprzez wskazanie modeli dla poszczególnych segmentów biznesu. Definiowanie potrzeb biznesowych związanych z rozwojem nowych produktów.

Optymalizacja kosztów. Ocena i analiza potrzeb organizacji, wkomponowywanie nowych rozwiązań w istniejącą architekturę, konsolidacja danych w celu minimalizacji kosztów bieżącego funkcjonowania.

Zarządzanie zmianą. Zrozumienie zagadnień biznesowych, ich modelowanie oraz projektowanie, nadzór nad transformacją, zapewnianie zgodności z założeniami. Wsparcie merytoryczne i techniczne dla zespołów IT.