Projekty B+R w ramach RPO WM

Został ogłoszony nabór w ramach Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw - typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Nabory trwać będą od 31.03.2016 do 06.06.2016. W jego ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (oraz powiązania kooperacyjne) posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego…

Potencjał inteligentnych specjalizacji

Strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji (smart specialisation) stanowi zasadniczy komponent europejskiej polityki wobec regionów. Zalecenia dotyczące określenia dziedzin i branż decydujących o przewadze konkurencyjnej i potencjale rozwojowym kraju i regionów związane są z nowym podejściem do bardziej efektywnego finansowania innowacyjności w latach 2014–2020. Zidentyfikowanie inteligentnej specjalizacji danego regionu warunkuje możliwość…

Perspektywa 2014-2020

W latach 2014-2020 fundusze europejskie zostaną zainwestowane w ramach sześciu programów krajowych, w tym jednego ponadregionalnego dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Łączna pula Krajowych Programów Operacyjnych, to 45,58 mld EUR: Program Inteligentny Rozwój – 8,61 mld euro, Program Infrastruktura i Środowisko – 27,41 mld euro, Program…