Profil zawodowy

Doświadczony manager w obszarze strategicznego i operacyjnego zarządzania IT. W swojej karierze odpowiadał za wdrażanie w praktyce gospodarczej modeli biznesowych, strategii i polityk, koordynowanie prac nad analizą wymagań użytkowników oraz uruchamianiem systemów IT ułatwiających działania operacyjne i zarządzanie firmami. Zapewniał wsparcie merytoryczne i techniczne zespołom IT odpowiedzialnym za development i utrzymanie oraz monitorowanie istniejących rozwiązań IT pod kątem zgodności ze strategią rozwoju technologii.

ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems Lead Auditor, Auditor Wewnętrzny PN-EN ISO 9001. Ekspert oceniający projekty w ramach Osi priorytetowej II „E-Administracja i otwarty rząd” Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Kierował szeregiem projektów optymalizujących procesy operacyjne w biznesie i administracji. Wskazywał cele i opracowywał koncepcję rozwiązań dla projektów i inicjatyw biznesowych oraz przeprowadzał zaplanowaną transformację w zgodzie ze strategią rozwoju technologii. Odpowiadał za przygotowywanie rekomendacji i ocen planowanych projektów wraz z analizą wpływu na istniejącą architekturę. W projektach wewnętrznych realizowanych w modelu in-house pełnił jednocześnie różne role (od analityka biznesowego i architekta IT aż do programisty rozwiązań (Advanced IT Pro SharePoint Server). Posiada zdolności analitycznego myślenia, pozwalające na przekładanie potrzeb biznesowych na konkretne usprawnienia, umożliwiające szybkie reagowanie biznesu na zmiany z zachowaniem celów krótko i długoterminowych przy możliwie najniższych kosztach wprowadzania zmian.

Zrozumienie zagadnień biznesowych oraz wiedza technologiczna połączona ze zdolnościami zarządzania zespołem, umiejętność podejmowania trafnych decyzji, biegłość w komunikacji werbalnej i pisemnej z różnymi grupami interesariuszy oraz wiedza z zakresu zarządzania projektami (certyfikat PRINCE2® Practitioner, MSP™ Foundation oraz ITIL® v.3 Foundation) ułatwia mu dostarczanie skutecznych, przynoszących wymierne korzyści i dostosowanych do wymagań i oczekiwań biznesowych Klienta rozwiązań.

Czas wolny spędza w górach wysokich lub na nizinach Indochin.